นำค่าจากตัวแปร ไปแทนค่าใน file โดยใช้ envsubst

var1=${variable_in_script} envsubst < file_contain_var1.txt

ใช้เมื่อเขียน shell script แล้วมีความจำเป็นจะต้อง นำตัวแปรที่อยู่ใน script ไป แทนค่าตัวแปรที่อยู่ใน file โดย

var1 จะเป็นการบอกว่า ตัวแปรที่อยู่ใน file ชื่อ var1 จะให้เท่ากับค่าอะไร

variable_in_script เป็นตัวแปรที่อยู่ใน script

file_contain_var1.txt เป็น file ที่มี ตัวแปร ชื่อ var1 อยู่ในนั้น

 

เมื่อแทนค่าแล้ว ต้องการนำค่าไปเก็บใน file ก็เพิ่ม > file.txt ต่อ ท้าย ตาม code ด้านล่างนี้

 

var1=${variable_in_script} envsubst < file_contain_var1.txt > file.txt

โดยที่ file.txt ที่เพิ่มเข้าไปจะเก็บ ค่า file ที่แทนค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

ถ้าต้องการ แทนค่ามากกว่า 1 ค่า ก็ใช้เว้นวรรค เช่น

var1=${variable1_in_script} var2=${variable2_in_script} envsubst < file_contain_var1_var2.txt

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *